घर > हाम्रोबारे >प्रमाणपत्र र पुरस्कारहरू

प्रमाणपत्र र पुरस्कारहरू

महिमाले शक्तिको साक्षी दिन्छ, र शक्तिले महिमाको साक्षी दिन्छ।